กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
06 มิ.ย. 2561
42 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
06 มิ.ย. 2561
43 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
06 มิ.ย. 2561
44 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 มิ.ย. 2561
45 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
06 มิ.ย. 2561
46 พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
19 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5