กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
30 มี.ค. 2562
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลแลมูลฝอย พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ม.ค. 2562
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ม.ค. 2562
34 พระราชบัญญัติสภาตำบลและอบต.พ.ศ.2537 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
02 ต.ค. 2561
35 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 ต.ค. 2561
36 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
02 ต.ค. 2561
37 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
02 ต.ค. 2561
38 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
07 มิ.ย. 2561
39 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
06 มิ.ย. 2561
40 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5