กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
159
12 พ.ย. 2562
22 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
27 ก.ย. 2562
23 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
27 ก.ย. 2562
24 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ส.ค. 2562
25 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
22 ส.ค. 2562
26 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
151
20 ส.ค. 2562
27 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
19 ส.ค. 2562
28 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
19 ส.ค. 2562
29 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางสาวอุไร นุ่นทอง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
19 ส.ค. 2562
30 พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5