กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ม.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
19 ธ.ค. 2563
3 กฏกระทรวงกำหนดอัตราาภาษีป้าย พ.ศ. 2563(ลงประชาสัมพันธ์ โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
16 ธ.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง กำหนดระยะเวลาทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 พ.ย. 2563
5 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานีเรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
28 ส.ค. 2563
6 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1 ) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
31 ก.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
04 มิ.ย. 2563
8 รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ลงประชาสัมพันธ์โดย นางสาวอุไร นุ่นทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 เม.ย. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีเรื่องขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
162
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่องกำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (ลงประชาสัมพันธ์โดยนางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
19 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5