ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
01 พ.ย. 2560
82 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ต.ค. 2560
83 ผลการประเมินความพึงพอใจฯ
103
01 ก.ย. 2560
84 ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
166
18 ส.ค. 2560
85 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
17 ส.ค. 2560
86 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 ส.ค. 2560
87 การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิผู้รับเงินเบี้ยความพิการของคนพิการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 ส.ค. 2560
88 หนังสือมอบอำนาจการรับเงินผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 ส.ค. 2560
89 หนังสือมอบอำนาจแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ ฯลฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
09 ส.ค. 2560
90 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
143
14 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39