ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการของคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
29 พ.ค. 2563
32 มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ดาวน์โหลดเอกสาร
138
12 พ.ค. 2563
33 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 เม.ย. 2563
34 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
04 ก.พ. 2563
35 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริการส่วนตำยฃบลควนธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ม.ค. 2563
36 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 (ประชาสัมพันธ์โดย นางภานิชา แก้วพิทยา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 ธ.ค. 2562
37 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
23 ธ.ค. 2562
38 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง รายงานการกันงบลงทุน (แบบไม่ก่อหนี้) งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
23 ธ.ค. 2562
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
19 ธ.ค. 2562
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39