ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 มิ.ย. 2565
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 ลว 20 มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 มิ.ย. 2565
3 เรื่่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
23 พ.ค. 2565
5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
29 มี.ค. 2565
6 เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนธานี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 มี.ค. 2565
7 เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 มี.ค. 2565
8 เรื่อง สาระสำคัญของ พรบ.ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ก.พ. 2565
9 เรื่อง อัตราภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ก.พ. 2565
10 เรื่อง กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกีบภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
65
28 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43