ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย
  รายละเอียด :

 เรื่่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ประสบเหตุสาธารณภัย (อัคคีภัย)

ที่ได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน