ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
  รายละเอียด :

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ เนื่องจากเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียน

อำเภอที่ตนมีอยู่อยู่ในทะเบียนบ้าน (ห้องทะเบียน)ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่วันที่ 21-27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง(ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2564)รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 76 คน